PORO?ILO O IZOBRAŽEVANJU ?LANOV ŽPS IN SODELAVCEV ZA DELO S KROVNIM DOKUMENTOM (PIP)

Na enodnevnem izobraževanju (26. januarja 2013), ki sta ga za predstavnike župnijskih pastoralnih svetov in druge sodelavce pripravila Škofijski pastoralni svet in Pastoralna služba, se je zbralo okoli 200 udeležencev. Duhovnikov je bilo 16. Študijski dan, ki se je odvil v prostorih Slomškove gimnazije v Mariboru,  je bil posve?en delu s krovnim pastoralnim dokumentom Pridite in poglejte (PIP). Cilj izobraževanja je bil, da bi udeleženci bolje spoznali bistvo in duh dokumenta PIP, njegov poglavitni namen ter metode, kako dokument skupinsko spoznavati, se vanj poglabljati in odkrivati njegovo sporo?ilo za lastno župnijo. Poleg tega so udeleženci razmišljali tudi o svojem ŽPS z vidika PIP in z vidika vodenja sre?anj ŽPS.

 

Potek študijskega dne

 Po prebranem odlomku  evangelija in uvodni molitvi je udeležence nagovoril nadškof dr. Marjan Turnšek. V kratkem,  jedrnatem in pri?evalnem predavanju je spregovoril o osebni in ob?estveni veri, ki je poglavitni namen PIP-a. Izpostavil je tudi iz vere izvirajo?e poslanstvo vernih, da tudi drugim pomagajo najti pot do Kristusa. V tem smislu je vsaka župnija nekak »vaški vodnjak« (iz evangelija o Samarijanki), kjer se lahko vsak sre?a z Gospodom. To nalogo od za?etka krš?anstva vršijo predvsem živa ob?estva vernih. Te so tudi v našem ?asu znamenja upanja in nove evangelizacije.

Nato so se udeleženci v malih skupinicah drug drugemu na kratko predstavili in si povedali, kaj njim pomeni osebna vera. Dr. Mojca Bertoncel in duhovnik, dipl. teol. Igor Dolinšek pa sta nato predstavila izzive krovnega pastoralnega na?rta PIP.

Po odmoru so udeleženci prisluhnili krajšemu predavanju Vinka Poto?nika o naših ŽPS, ki naj bi delovali kot dobra ekipa. Sledilo je osebno delo, ko je vsak udeleženec (s pomo?jo vprašalnika) ugotavljal zna?ilnosti ŽPS v njihovi župniji. Dobljeni rezultat so si udeleženci v malih skupinah izmenjali in nato na plakat zapisali po dve najbolj pozitivni in najbolj negativni lastnosti naših ŽPS.

Po kosilu je sledil uvod (mag. Marjeta ?ampa)  v delo v desetih enournih delavnicah, v katerih so se udeleženci posvetili enemu izmed izzivov PIP in ga prou?evali po t.im. SWOT metodi. Z rezultati dela so se vrnili v plenum, kjer so ob zaklju?ni besedi nadškofa, ki je bil med udeleženci ves ?as, podali še feed-back izobraževalnega dne. Delo je bilo zaklju?eno v predvidenem ?asu, ob 15. uri.

 Udeleženci

 S pomo?jo izpolnjenega vprašalnika – oddalo nam ga je 158 udeležencev in udeleženk- ugotavljamo, da se je na izobraževanje odzvalo skoraj povsem enako število obeh spolov - le malenkost ve? moških.

Povpre?na starost udeležencev je bila 52 let (moških 54, žensk pa 50 let). Razpon med najstarejšim in najmlajšim udeležencem je znašal nad 50 let: najmlajši jih je imel 23, najstarejši 81 let. Manj kot 35 let je imelo 11% udeležencev, 30% od 35 do 50 let, dobra tretjina (35%) od 50 do 65 let, 17% pa je bilo starejših od 65 let.

 Ocena naših ŽPS

 V kratkem predavanju je predavatelj orisal tri glavne tipe naših ŽPS. Eni postavljajo v ospredje pomen sre?evanj ?lanov ŽPS (najpomembneje se jim zdi, da se radi družijo, dobro jim je biti skupaj, pri delovanju je veliko spontanosti), drugi ho?ejo imeti vse v naprej natan?no dolo?eno (natan?en urnik in trajanje sej, uradno vabilo in zapisnik, skratka vsi vselej vedo, kaj jih ?aka), v tretjem tipu ŽPS pa se sestanejo, ko je za to potreba, ko je treba kaj narediti za župnijo, - torej se ravnajo nekako projektno: vse in odgovorno za ?im boljšo župnijo. ŽPS pa je dobra ekipa tedaj, ko ?im bolj u?inkovito vrši njemu namenjeno poslanstvo. To pa ni mogo?e, ?e se v ŽPS ne združijo vsi trije prej omenjeni tipi. Z drugimi besedami, ŽPS je lahko uspešen, ?e upošteva tri stvari:  ljudi, ki ga sestavljajo (njihove talente), proces (na?in) delovanja in rezultat oziroma naloge, ki jih opravi. 

Iz analize izpolnjenih vprašalnikov ugotovimo, da ŽPS še najbolje delujejo pod vidikom ljudi (skupna ocena 16,1 od max. 25 to?k). ?lani se ?utijo sprejete takšni kot so. Odnosi med ?lani so v precejšnji meri sodelovalni, prijetni, iskreni, niso zahrbtni.

Le malo nižje so udeleženci ocenili rezultate dela naših ŽPS. Udeleženci menijo, da na sejah sklenejo, kar ustreza potrebam župnij, ter preverjajo, da se sklepi tudi uresni?ijo.

Najnižje so udeleženci ocenili proces (na?in, metodo) dela ŽPS (14,2 to?k). ?eprav menijo, da imajo ?lani možnost predlagati, razpravljati in tako sooblikovati delo v župniji, pa vendar na sre?anjih ni veliko možnosti, da bi lahko vsak ?lan izrazil svoje mnenje oziroma stališ?e. Premalo so jasni cilji posameznih sre?anj. Veliko je tudi nerednega prihajanja na sre?anja. 

Ko so se udeleženci o svoji oceni ŽPS pogovorili, so se zedinili za dve prevladujo?i pozitivni in dve negativni lastnosti ŽPS. Med pozitivnimi lastnostmi ?lanov so najpogosteje omenjali odgovornost, zavzetost, pripravljenost za delo, ?utijo z župnijo. S svojim delom pomagajo duhovnikom oziroma jih razbremenjujejo. Dobro sodelujejo, tudi z duhovniki.

Med negativnimi vidiki ŽPS udeleženci najpogosteje omenjajo: neredno, preve? redko in neodgovorno sklicevanje sej s strani župnikov, slaba oz. neredna udeležba sej ?lanov ŽPS; pasivnost, neaktivnost, nezainteresiranost – nekateri le na papirju ?lani ŽPS; ŽPS nimajo vizije o prihodnosti; druži jih zgolj delo; v ŽPS primanjkuje mladih; pomanjkanje vere pri ?lanih ŽPS, prevelik poudarek na gospodarstvu župnije; nalaganje bremen istim ljudem  (vedno isti).

 Živa ob?estva – izziv PIP 

PIP med petimi izzivi navaja živa ob?estva. Ve?ina delavnic je za delo po metodi SWOT izbrala ta izziv. Poglejmo, kaj udeleženci po naših župnijah (in v Cerkvi) vidijo kot mo?ne (S) in kaj šibke (W) to?ke tega izziva, nato pa, kakšne priložnosti (O) in kakšne grožnje (T) predstavlja aktualno družbeno in kulturno okolje.

Med mo?nimi to?kami udeleženci najpogosteje navedejo bogoslužje (evharistija, maša, zakramenti) in molitev (molitvene skupine, molitvene ure, skupna in družinska molitev); duhovne vaje, oratorij, animatorji, duhovna gibanja, skupine – birmanske, bralne, molitvene, pevske in druge manjše skupine; ministranti; karitas, solidarnost, složnost, dobrodelnost, darovi vernikov;  osebno pri?evanje vernikov.

Kot šibke to?ke našega verskega/cerkvenega življenja navajajo (marsikaj se ponovi kot odsotnost prej omenjenih mo?nih to?k): glede na vero je govora o šibki veri vodilnih, staršev, pozunanjenost vere, izguba vere pri mladih, nepoznavanje krš?anstva; izogibanje in nesposobnost za pogovor o veri; glede duhovnikov: nepovezanost duhovnikov, osamljenost, duhovniške stiske, premalo sodelovanja z laiki, pomanjkanje duhovnikov); glede družine: prešibka verska vzgoja, nezainteresiranost staršev za prenos vere na mlajše generacije; opuš?anje obiska maše in molitve; premajhna skrb za mladino v župniji; cerkveno premoženje; pomanjkanje poguma za novosti pri duhovnikih in laikih, odlo?anje v zaprtih krogih, premalo konstruktivne kriti?nosti itd. Udeleženci navajajo še ve? razli?nih šibkih to?k, kakor kje.

Za priložnosti živih ob?estev pa so udeleženci navedli: možnosti dobre informiranosti, sodobni mediji, možnost mreženja skupin; prizadevanje za skupno dobro, oblike prostovoljstva, skupne akcije; mednarodno sodelovanje, trenutna materialna kriza in kriza vrednot  kot priložnost za nagovarjanje in povabilo;  nove poto dialoga; dolo?ena priložnost  je tudi kriza Cerkve; romanja – zaradi širokih možnosti potovanja.

Kot grožnje izzivu živih ob?estev pa udeleženci med drugim navajajo: mediji, nestrpnost do vere, Cerkve in kristjanov, proticerkvena nastrojenost okolja; cerkveno premoženje, trenutni ekonomski položaj nadškofije; porabniška miselnost, potrošniška družba, sekularizacija, šola, duh ?asa, negativno javno mnenje o cerkvi; pomanjkanje duhovnikov.

Ocene dneva izobraževanja

Ob zaklju?ku izobraževalnega dne smo udeležence prosili, da kriti?no ocenijo, kaj je bilo ta dan zanje posebej pozitivno in kaj negativno (nezadostno, slabo).

Udeleženci so med pozitivne strani dneva najve?krat ali zelo pogosto omenili: celodnevna prisotnost nadškofa; odpiranje vsebin, ki so pomembne za osebno vero; dinami?no delo (ustvarjalno, sodelujo?e, aktivno, razgibano), delo v malih skupinah, izmenjava izkušenj; dobro organizirano in vodeno delo; dobra ekipa, dobra razlaga PIPa, zanimivo in razumljivo podana tematika, dobra in iz?rpna predavanja, dobro vzdušje, navdušujo?a udeležba, možnost spoznati druge ?lane, prijetno sre?anje, itd. Skratka, udeleženci so mnenja, da je bilo veliko spodbud za boljše delo njihovih ŽPS.

Negativnih ocen študijskega dneva mnogi niso imeli, sicer pa so navajali: vprašanje ?asa (premalo ?asa za tako široko tematiko, predvsem za popoldansko delo SWOT analize); za nekatere je bila snov preobsežna, nekatera predavanja predolga, enega so motili barvni listi?i (?eš da so ti za vrtec), za enega je bilo kosilo preslabo. Nekateri so pogrešali ve?jo udeležbo duhovnikov.

Za sklep

Ob sklepu je dobro pojasniti, da duhovniki na to izobraževanje niso bili posebej vabljeni. Izobraževalni dan so ti imeli že na pastoralnem dnevu na za?etku oktobra 2012. Vseeno pa pripombe udeležencev o duhovnikih (oboje: veselje, da so mnogi zraven in tudi, da jih pogrešajo v ve?jem številu) zelo razveseljujo?e. V njih je namre? ?utiti željo po ?im boljšem sodelovanju med duhovniki in laiki. Brez tega uspešna nova evangelizacija tudi ni mogo?a. Po drugi strani pa je obetajo? zavzet odziv laikov, še posebej v lu?i ob?utnega zmanjšanja števila duhovnikov v že kar precej bližnji prihodnosti.

Poleg tega so udeleženci nakazali tudi že smernice za nadaljnje korake usposabljanja. Kar pogoste so namre? pripombe, da bi se morala podobna izobraževanja zgoditi tudi na ravni dekanij, ker bi lahko zajela ve? ?lanov ŽPS, ne le predstavnikov le-teh. Dekani in dekanijski referenti za ŽPS bodo zato naprošeni, da tudi oni o tem posredujejo svoje poglede in predloge.

Ob vsem pa je še posebej razveseljujo?e, da se je ob dokumentu PIP že za?elo marsikaj lepega in pomembnega dogajati. Skeptiki, ki so zamahnili z roko ob izjavi »spet en dokument, iz katerega ne bo ni?«, imajo na ta na?in vse manj prostora.

Dr. VINKO POTO?NIK

 

PASTORALNI KOLEDAR

Januar 2020
N P T S ÄŚ P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
...